Kids > Clothing > Blitz Kids Diamond Kata Karate Gi - 14oz