Brazilian Jiu Jitsu > Gis & Kimonos > Blitz Kids Lutador Brazilian Jiu Jitsu Gi - White - 325g