Brazilian Jiu Jitsu > Gis & Kimonos > Blitz Adult Lutador Brazilian Jiu Jitsu Gi - White - 550g