Training Aids > Tantos > Blitz White Oak Wooden Tanto