Kali, Arnis and Eskrima > Body Armour > Blitz Sentinel Body Armour