Jujitsu > Gis & Uniforms > Blitz Kids Lutador Brazilian Jiu Jitsu Gi - White - 325g