Clothing > Uniforms > Blitz Kids Diamond Karate Gi - 14oz