Clothing > Uniforms > Blitz Kids Diamond Kata Karate Gi - 14oz