Clothing > Uniforms > Blitz Adult Diamond Kata Karate Gi - 14oz