Training Aids > Tantos > Blitz Wooden White Oak Tanto