Judo > Gis & Suits > Blitz Kids Okuden Judo Gi - 450g