Brazilian Jiu Jitsu > Gis & Kimonos > Blitz Kids Lutador Brazilian Jiu Jitsu Gi - Blue - 325g